پیدا

مریم گلیم

درخواست حذف اطلاعات

داشتم به این آهنگ adele گوش میدادم میگفت i hate you iove you دقیقا با سلول به سلول وجودم میفهمم چه مقدار اذیت شده و چه مقدار به معبودش نیازمنده