پیدا

میدونی؟

درخواست حذف اطلاعات

چرا نا میزونم؟ چون که ترک جان عزیز می توان گفت اما ترک یار عزیز نتوانستم ????????????????