پیدا

غریبانه رفتی ولی بدان

درخواست حذف اطلاعات

جوان ز حادثه ای پیر میشود گاهی . . .