پیدا

شاه قلبم

درخواست حذف اطلاعات

ای خدای من ای شاه قلبم مراقب مریمم و دلش و بچش و شوهرش باش