پیدا

در گوشی...

درخواست حذف اطلاعات

مریمم چه میشود اگر خشـــاب لبانت را از بوســه پــــر کـــــــنی و تنــــم را زیــر بوســه هایت تیر باران... مرا زخمــــی کرد بوســــه هایــت... من این گونه درد کشیدن را دوســــــت دارم....!