پیدا

خدایا بسه

درخواست حذف اطلاعات

دیگه چقدردوری؟ چقدر درد؟! چراوقتی میدونستی بهش نمیرسم گذاشتی عاشقش بشم