پیدا

شادی این روزام

درخواست حذف اطلاعات

تولدی ک بی تو سر آید خدا کند ک نیاید هر جای دنیا باشم و در هر جایگاهی نام مریمم جاودانه ی قلب احسانه شاید ی روزی بیاد ک تو داستان ها بگن داستان احسان و مریمشو شنیدی؟ اون روز میشه روز تولدم میگم یادته توی اون کوه با بغض پرسیدی احسانم ولم نمیکنی و با ی لبخندو سکوت جوابتو بدم بگم کتاب داستانها روخوندی؟