پیدا

مریم جونم دلم برات پر کشیده

درخواست حذف اطلاعات

خونه ی بی تو گورستان خاک و گرد گرفته ی خاطراتی است ک لحظه لحظه اش برایم جوشش عشق است . . .